Directe levering
100% activatiegarantie
Voordelig

Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
Welkom in onze online winkel! Officevoordelig.nl biedt zijn diensten aan u aan onder de volgende voorwaarden. Als u deze website bezoekt of winkelt, accepteert u deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door. De naam “Officevoordelig.nl” is volledig eigendom van AMMP, een eenmanszaak opgericht onder de wetten van Nederland, met vestiging in Alkmaar, ingeschreven bij de KVK onder nummer 60116412 en belastingplicht onder BTW-nummer NL002084071B33, hierna “Officevoordelig” genoemd .nl”.

Privacy
Lees onze Privacyverklaring, die ook van toepassing is op uw bezoek aan onze website, om onze praktijken te begrijpen. U kunt dat doen op https://www.officevoordelig.nl/privacy-verklaring/

Elektronische communicatie
Wanneer u Officevoordelig.nl bezoekt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronisch berichten van ons te ontvangen. We zullen met u communiceren via e-mail of door mededelingen op deze site te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

Handelsmerken
De handelsmerken en handelsopmaak van Officevoordelig.nl mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die geen Officevoordelig.nl is, op een manier die verwarring bij klanten kan veroorzaken, of op een manier die kleineert of Officevoordelig.nl in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van Officevoordelig.nl die op deze site verschijnen, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door Officevoordelig.nl.

Licentie en toegang tot de website
Officevoordelig.nl verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site en niet om deze te downloaden (anders dan paginacaching) of deze of enig deel ervan te wijzigen, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Officevoordelig.nl. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan: elke verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen: elk afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan: het downloaden of kopiëren van accountinformatie voor de voordeel van een andere handelaar: of elk gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Officevoordelig.nl. U mag geen frametechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van Officevoordelig.nl  in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam Officevoordelig.nl of handelsmerken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Officevoordelig.nl. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of licentie verleend door Officevoordelig.nl. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een ​​hyperlink naar de startpagina van Officevoordelig.nl te maken, zolang de link Officevoordelig.nl, zijn medewerkers of hun producten of diensten niet in een valse misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende aangelegenheid. U mag geen logo van Officevoordelig.nl of andere eigen grafische afbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Online winkel
Alle producten in de online winkel van Officevoordelig.nl zijn digitaal en worden geleverd via e-mail. - ER IS GEEN FYSIEKE LEVERING. Tegen betaling voor een programma mag u een kopie van dat programma downloaden en openen, indien van toepassing, voor persoonlijk gebruik. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparaat voldoet aan alle minimale systeemvereisten, inclusief alle vereisten die beschikbaar worden gesteld op de productdetailpagina's van het programma. U ontslaat Officevoordelig.nl van alle claims die verband houden met een mogelijk geschil met de software-uitgever. Van tijd tot tijd kunnen promoties zoals verkoop- en give-aways-promoties worden aangeboden via onze Online Shop. Promoties kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet. De onlineshop Officevoordelig.nl kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geheel worden stopgezet. Uw rechten onder deze overeenkomst worden automatisch beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder restitutie van eventuele kosten als u zich niet aan de voorwaarden houdt. Als we vaststellen dat uw gebruik in strijd is met de Overeenkomst, ongepast is of fraude of misbruik van de Online Shop inhoudt, kunnen we deze Overeenkomst met u op elk moment beëindigen.

Reviews, opmerkingen, e-mails en andere inhoud
Bezoekers mogen recensies, opmerkingen en andere inhoud plaatsen: en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk en bestaat niet uit of bevat geen softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massa-mailings of enige vorm van "spam". U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u uitgeven voor een persoon of entiteit, of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van een kaart of andere inhoud. Officevoordelig.nl behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar beoordeelt niet regelmatig geplaatste inhoud. Als u inhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, u verleent Officevoordelig.nl en zijn medewerkers een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven de wereld in alle media. U verleent Officevoordelig.nl en zijn medewerkers en sublicentiehouders het recht om de naam die u opgeeft in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, indien zij daarvoor kiezen. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins de controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst: dat de inhoud juist is: dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit: en dat u Officevoordelig.nl of haar medewerkers vrijwaart voor alle claims die voortvloeien uit inhoud die u levert. SOfficevoordelig.nl heeft het recht maar niet de plicht om activiteiten of inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen. Officevoordelig.nl neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of een derde partij is geplaatst.

Productbeschrijvingen
Officevoordelig.nl en zijn medewerkers proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Officevoordelig.nl garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn.

Garanties en beperking van aansprakelijkheid
Deze site wordt geleverd door Officevoordelig.nl op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis. Officevoordelig.nl geeft geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van deze site of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze sites. Wij bieden 14 dagen garantie aan voor een werkend product, desondanks het gaat om pre-owned producten. U gaat uitdrukkelijk akkoord dat uw gebruik van deze site op eigen risico is. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Officevoordelig.nl alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van, naar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Officevoordelig.nl garandeert niet dat deze site, haar servers of e-mail die van Officevoordelig.nl is verzonden, vrij zijn van virussen of schadelijke componenten. Officevoordelig.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, indirecte, icidentele, strafschade en gevolgschade. Bepaalde wetgeving  staat geen beperkingen toe op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing, en kunt u aanvullende rechten hebben.

Toepasselijk recht
Door Officevoordelig.nl te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat de wetten van Nederland, ongeacht de principes van conflicterende wetten, deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil van welke aard dan ook dat zou kunnen ontstaan ​​tussen u en officevoordelig, zullen beheersen. nl of zijn medewerkers.

Geschillen
Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met uw bezoek aan Officevoordelig.nl of met producten die u via Officevoordelig.nl koopt, zal worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage in Nederland, en u stemt in met de exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken. De uitspraak van de arbiters is bindend en kan als vonnis worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij betrokken is die onder deze Overeenkomst valt, hetzij via een collectieve arbitrageprocedure of anderszins.

Herroepingsrecht
Let op:
Al onze digitale licentiesleutels zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
Meer informatie op de site van de Overheid.
Verkeerd besteld:
2016 in plaats van 2019, of vice versa,;
telefonisch te activeren in plaats van online te activeren, of vice versa;
windows in plaats van mac, of vice versa:
geeft ook geen recht op annulering / retourzending / geld terug.

Website-beleid, wijziging en scheidbaarheid
Lees alstublieft ons andere beleid, zoals onze privacy verklaring, dat op deze site is gepost. Dit beleid is ook van toepassing op uw bezoek aan Officevoordelig.nl. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze site, ons beleid en deze gebruiksvoorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorwaarde.

Vragen
Vragen over onze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid of ander beleidsgerelateerd materiaal kunnen worden gericht aan ons ondersteunend personeel door gebruik te maken van het contactformulier op onze site.
Hulp nodig? 
Stuur ons een email.

Waarom Officevoordelig?

Contact

crossmenu